ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ  КЪМ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ НА  „МЕТРО ТУРИЗЪМ“ ООД

 

         І. РЕЗЕРВАЦИИ

  1. Резирвации се приемат в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или в агентската мрежа  с страната, съгласно условията на съответната програма.
  2. Резервациите се осъществяват по телефон, електронна поща или на място в офиса.
  3. Резервацията се счита валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, попълване на бланка за записване, подписване на Договор за организирано пътуване и общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, внасяне на депозит да 3 /три/ дни след потвърждаване от ТУРОПЕРАТОРА.
  4. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати в договора допълнителни услуги са предмет на отделно споразумение. За тях потребителя дължи отделно заплащане.
  5. ТУРОПЕРАТОРЪТ  съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при  пътувания с въздушен транспорт. ПОТРЕБИТЕЛЯ е дръжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора. За пътувания с автобус или по вода ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на Регламент ЕС № 181/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт  и за изменение на Регламент ЕО № 2006/ 28.02.2011 г.   по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с  автобус.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА.

2.1ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за качеството на всички туристичести услуги, включени в програмата в съответствие с този договор.

2.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „ Отговорност на туроператора“ по чл. 97/ 1 от ЗТ със Застрахователно дружество Евроинс, с адрес:гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, застрахователна полица № 0650000152.

2.3 ТУРОПЕРАТОРЪТпредлага задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ „Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуване извън страната включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане.

2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуването“ срещу допълнително заплащане.

2.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория в срок от 2/два/ дни от възникване наобстоятелствата, които налагат промяната, на не по късно от 3/три/ дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да откаже пътуването поради тази причина.

2.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на променив началния час и място на тръгване и пристигане като своевременно уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма осъществяваща пътуването с оглед броя на туристите по определена програма, без промяна на цената и категорията на превозното средство.

2.8 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната страна.

2.9 ПОВЕДЕНИЕ: Когато ПОТРЕБИТЕЛЯприеме да участва в организирано пътуване с група, той се съгласява за се съобразява с решенията на водача на групата. От всички пътници се очаква да имат подходяхо поведение спрямо останалите пътниции персонала, с които са в контакт по време на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекъсне пътуването на турист , кайто с поведението си предизвиква раздразнение, праблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите.

2.10 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща цена на пътуването най късно 15 / петнадесет / дни преди началото на пътуването в случай на промяна на транспортните разходи в т. Ч. увеличение на горивор летищни такси, пристанищни такси и други такси, като своевременно уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Промяна на цената с 5% се счита за незначителна ине е основание за отказ от пътуването.

2.11 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, ако не е събран минимален брай туристи за осъществяването или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част за извършените фактически разходи / такса анулация на сключени от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ застраховки, глоби за върнати самолетни билети за редовни полети, съобразени с общите правила на съответната авиокомпания, визови такси и други такси заявени по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

2.12 В случаите на стачка, отмяна на полети, фалит на авиокомпания, както и при несъбран минимален брой участници по програмата, по изрично желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТможе да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по – малък брой участници. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва цена на пътуването валидна при променетите условия.

2.13 Съгласно Закона за Туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на трети лица, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се избегнат или предвидят.

2.14 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в организираното туристическо пътуване , но са избрани , организирани и заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.15 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съхранение на личен багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени на мястото за настаняване.

2.16 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отказ от консумация на отделни услуги и по свое желаниесе е отклонил от програмата и по тази причина са пропуснати едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира разходи направени извън туристическата програма, разходи свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансион посочен в Договора.

3. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да извърши в срок всички плащания, в случай на неплащане се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ доброволно се отказва от Договора и всички произтичащи от това последици.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА при промяна на адрес и телефон упоменати в Договора.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите в страната която пътува.

3.4ПОТРЕБИТЕЛЯ, който възнамерява да извърши пътуванеи престой в страна с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

3.5 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътуване извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

3.6 За деца под 18 г. пътуващи сами или с един родител – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена деклавация от непътуващия родител или от двамата, чеса съгласни детето да пътува в чужбина. По време на пътуването следва да се носи оригиналната декларация и две копия.

3.7 При промяна на цената на пътуването или при промяна на някоя от основните клаузи на Договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТима право да приеме услолията или да откаже пътуването като: приеме промяната на цената, заплати зължимата сума и подпише допълнително споразумение, откаже без да дължи неустойки или обезщетение ако увеличението на цената е с повече от 5 %. Той е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си в срок от 3/три/ дниот получаване на уведомлението но не по – късно от 7/седем/ дни преди началната дата на пътуването.

3.8 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойките посочени в договора и резервационната бланка.

3.9 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ прекрати пътуването през времетраенето му, всички допълнителни разходи включително транспортните са занегова сметка.В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

3.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването в срокне по късно от 20/двадесет/ дни преди датата на пътуване или в други срокове упоменати в договора. В този случай и двамата отговарят солидарно за заплащането на общата сума на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.

3.11 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не по – късно от 7 /седем/ дни преди пътуването да се яви лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ за да получи задължителната съгласно чл. 86 от закона за туризма информация. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не се яви в посочения срок, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за вреди и неблагоприятни последствия произтекли от това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е информиран.

 

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път по сметка на ТУРОПЕРАТОРА.

5.Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавят стойността на всички допълнително заявени услуги.

6. Плащането става по следния начин:

6.1 Авансово плащане 30 % от общата стойност до 3 / три / дни след потвърждаване на резервацшята от страна на ТУРОПЕРАТОРА. Доплащане 21 / двадесет и един/ дни преди датата на тръгване.

6.2 Ранните записвания са валидни при резервации и съответно плащане упоменато за всяка програма.В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата по резервации за ранни записвания ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи стойността на внесения депозит.

ІV. РЕКЛАМАЦИИ

7. Всички спорове по настоящия договор ще се решават по взаимно съгласие. В случаи когато не може да бъде постичнато съгласие, те ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

8. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно за уведоми доставчика на услуги на място, както и да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или негов представител на място., с оглед своевременно предприемане на мерки, които удоволетворяват всички заинтересовани страни.

9. В случай, че рекламацията не бъде удоволетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежна писмена рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата свързани с неизпълнението в 7 / седем/ дневен срок от завършване на пътуването. Туроператорът се задължава да вземе становище по рекламацията в 14 / четиринадесет/ дневен срок от датата на получаването.

V. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА

10. Договорът е валиден от датата на подписването.

11. при прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 

 

 

ТУРОПЕРАТОР:                                                                                              ПОТРЕБИТЕЛ: